top of page
Search
  • Writer's pictureDruštvo Odnos

Društvo ODNOS v partnerstvu z Zavodom OLOOP od 23.9.2019 izvaja triletni program socialne aktivacije

Updated: Apr 25, 2020» AKTIVNI ODNOSI II – OPOLNOMOČENJE IN SOCIALNA AKTIVACIJA MIGRANTSKIH ŽENSK«

Trajanje projekta: 23. 9. 2019 – 30. 9. 2022

Geografska enota: Osrednja Slovenija – vzhod, Ljubljana

Prijavitelj: Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, Domžale

Partner: Zavod OLOOP, Ljubljana

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela". www.eu-skladi.si

Ciljna skupina so polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji ali slovensko državljanstvo in so upravičenke/prejemnice DSP ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne osebe, s kompleksno socialno problematiko.

Namen in cilji programa so:

- Razvoj socialnih kompetenc - Osebe ciljne skupine bodo vključene v module delavnic in usposabljanja za razvoj socialnih veščin in spretnosti, kompetenc (medosebna komunikacija, komunikacija v ustanovah, vzpostavljanje in vzdrževanje dialoga, reševanje konfliktov v družini, na delovnem mestu, vzdrževanje dobrih odnosov s sosedi, v lokalni skupnosti, osebna in družbena odgovornost, družbena participacija, pogajanje, dialog, pravice in dolžnosti, komunikacija in odnosi z delavci v vrtcih, šolah, socialnimi delavci, delodajalci, zdravstvenimi delavci idr.). Delujemo v smeri krepitve njihove moči z razvijanjem socialnih, jezikovnih, komunikacijskih kompetenc. Zagotavljamo individualno in skupinsko informiranje in svetovanje pri reševanju njihovih stisk in težav, prepoznavanju možnosti vključevanja na trg dela, dodatna izobraževanja in usposabljanja z namenom preseganja socialne izključenosti in revščine ter izboljšanje zaposljivosti

- Dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik učenje uporabe sodobnih komunikacijskih orodij, pisanje krajših besedil, vlog – obrazcev za uveljavljanje pravic, urejanje administrativnih zadev, dokumentov, velik poudarek je na učenju slovenskega jezika za osnovno sporazumevanje, udeleženke spoznavajo pravice in dolžnosti bivanja v Sloveniji na podlagi zakonodaje, vlogo in delovanje posameznih podsistemov (socialno varstvo, zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje...) in drugih organizacij v javnem interesu (NVO, socialno podjetje, muzej...), spoznavajo družbeno ureditev, lokalne običaje, navade, pravila

- Dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela: z ustreznim pristopom vzpostavljamo varen prostor in zaupanje, spodbudno atmosfero, odnose, kar vpliva na dvig motivacije za učenje in aktivacijo. Udeleženke v okviru delavnic spodbujamo, da znajo prepoznati lasten položaj, vire moči, potenciale, znanja, veščine, primanjkljaje ter se prepoznajo kot kompetentne za dodatno izobraževanje, usposabljanje delo oz. zaposlitev, izražanje, prispevanje v svoji družini in širši družbi. Z ustreznimi zunanjimi motivacijskimi spodbudami, predstavitvijo možnosti, ustreznim informiranjem, psihosocialno podporo delujemo v smeri dviga motivacije za vstop na trg dela in dodatna usposabljanja, izobraževanja.

- Dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc t.j. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela: udeleženkam smo omogočili pridobitev znanj in informacij, spretnosti, veščin za pridobitev delovnih kompetenc. Učimo jih iskati ustrezno delo oz zaposlitev, pisati ponudbe in prijave za delo oz. zaposlitev na računalniku, se ustrezno predstaviti delodajalcem. Zagotavljamo jim informacije o stanju na trgu dela, o možnostih in pasteh samozaposlovanja, skupaj iščemo možnosti vključitve v različne oblike usposabljanja in dela, omogočamo jim stike z ustreznimi delodajalci, spoznavajo delovnopravno zakonodajo ter pravice in dolžnosti v delovnem razmerju. Pridobivajo in razvijajo tudi ročne in funkcionalne delovne veščine in spretnosti, kompetence, samozaupanje za delo na področju kulture, ustvarjanja.

Delujemo tudi v smeri krepitve sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem /regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženkami (CSD, ZRSZ, Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, ENIC NARIC CENTER, VGC, UE, predstavniki lokalnih skupnosti/občin, zdravstvene in izobraževalne ustanove, NVO, različni delodajalci, najemodajalci, Socialna zbornica Slovenije – Sekcija organizacij na področju integracije migrantov, socialna podjetja idr).

ČAS TRAJANJA PROGRAMA

Posamezen program traja osem mesecev. Udeleženke so v sam program vključene šest mesecev, po naslednjih modulih:

· Modul I: Uvajalni modul

Modul traja 3 mesece. Udeleženke so v program vključene najmanj štiri ure dnevno, tri dni v tednu ter individualno, najmanj eno uro tedensko.

Skozi vodene pogovore, predavanja, delavnice, delo v manjših skupinah, socialnih igrah udeleženke vodimo v vsakodnevno rutino, delovanje v skupini ter spodbujamo njihovo osebnostno rast in razvoj socialnih kompetenc.

· Modul II: Izvedbeni modul

Modul traja dva meseca. Udeleženke so v program vključene najmanj 4 ure dnevno, tri dni v tednu ter individualno, najmanj eno uro tedensko.

Modul je namenjen tudi spoznavanju procesa dela v okviru delovnih/učnih projektov pri izbranem delodajalcu ali v okviru izvedenega “internega”projekta izvajalske organizacije.

Skozi vodene pogovore, uporaba pripomočkov za oceno sposobnosti in interesov udeležencev, predavanja, delavnice, spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, bomo prepoznavali in krepili potencial udeležencev, ozaveščali in dvigovali funkcionalne ter kompetence za lažji vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih delodajalcih.

· Modul III: Izhodni modul

Modul traja en mesec. Udeleženke skozi zaključno načrtovanje ter indivudlano delo ter svetovanje pripravljamo na morebitne izhode iz programa. Pozitivni izhodi so zaposlitev, vključitev v dodatna izobraževanja.

Skozi vodene pogovore, navezovanja stikov s posameznimi delodajalci, zagovorništvom in svetovanjem, bomo pregledali dosežene cilje ter evalvirali pridobljeno znanje in veščine na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela.


480 views0 comments
bottom of page